Skip to content Skip to footer

Privacyverklaring van 2CoolMonkeys B.V.

Hierbij officiële privacyverklaring van 2CoolMonkeys B.V., verder te noemen “2CoolMonkeys”. 2CoolMonkeys hecht bijzonder waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Medewerkers van 2CoolMonkeys streven naar een zo beperkt mogelijke verwerking van persoonsgegevens en waarborgen de bescherming daarvan met de hoogste zorgvuldigheid.

Bescherming van Persoonsgegevens op de Website

De toepassing van cookies, trackers en overige volgtechnologieën op de website is geminimaliseerd.

Bescherming van Persoonsgegevens Binnen Diensten

2CoolMonkeys verleent diensten gerelateerd aan het ontwikkelen van AI-software en het verzorgen van AI workshops. Dit geschiedt middels maatwerkprojecten en specialistische workshops. De intentie om persoonsgegevens te verzamelen is niet aanwezig. Echter, in voorkomende gevallen waar persoonsgegevens verkregen worden, zal voor een verwerking conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op integere en zorgvuldige wijze gezorgd worden.

Gegevensuitwisseling en Verwerkers

 Voor e-maildiensten wordt gedeeltelijk gebruik gemaakt van Google. Meer informatie aangaande de privacyvoorwaarden van Google is beschikbaar op: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Ook Google, buiten de EU gevestigd, conformeert zich aan de Privacy Shield-overeenkomst (https://www.privacyshield.gov).

Rechten Betreffende Persoonsgegevens

Indien men inzage wenst in de persoonsgegevens verwerkt door 2CoolMonkeys, dient men een schriftelijk inzageverzoek te richten aan het in de voettekst genoemde postadres. 2CoolMonkeys committeert zich aan een respons binnen drie weken na ontvangst. Verificatie van identiteit kan hierbij vereist zijn. Indien gegevens incorrect, incompleet of irrelevant lijken, kan men een aanvullend verzoek indienen ter correctie, aanvulling of verwijdering hiervan. Additioneel heeft men het recht om verwerking te beperken, bezwaar te maken of gegevensoverdracht te verzoeken. De realiteit is echter dat er beperkte persoonsgegevens beschikbaar zijn voor overdracht. Bij ontevredenheid over de gegevensverwerking is het mogelijk een klacht te deponeren bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligingsmaatregelen

Diverse beveiligingsmaatregelen worden geïmplementeerd om adequate gegevensbeveiliging te garanderen. Het Information Security Management System (ISMS) is in lijn met de principes van ISO 27001 en voldoet tevens aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Bewaartermijnen Persoonsgegevens

Persoonsgegevens, verwerkt door 2CoolMonkeys, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het beoogde doel of zolang de Archiefwet dit voorschrijft.

 

Additionele Opmerkingen

Deze privacyverklaring is mede gestoeld op het privacy statement van de Autoriteit Persoonsgegevens, beschikbaar via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-de-autoriteit-persoonsgegevens/privacystatement-autoriteit-persoonsgegevens. De verklaring biedt invulling aan de aanbeveling uit de Handleiding AVG omtrent schriftelijke informatieverstrekking aan betrokkenen, zoals uiteengezet in sectie 5.2, pagina 51 (geparafraseerd). De Handleiding specificeert geen verdere eisen aan een privacyverklaring.